Bel gratis: 085 - 8888 224
We zijn bereikbaar van maandag
vrijdag van 09:00–17:00 uur
24/7 support tijdens je reis
Stel makkelijk je complete F1 reis samen

Boekingsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met TravelGroep BV. GPtrips is een handelsnaam van TravelGroep BV. De gegevens van TravelGroep BV zijn:
TravelGroep BV, handelend onder GPtrips
Amstel 178
1017 AE Amsterdam
telefoon: 085-8888 002 (ma - vr, 09.00 tot 17.00 uur)
e-mail: [email protected]
Kvk Amsterdam: 02096299
BTW-nummer: 8173.51.991

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het door GPtrips gedane aanbod. De aanvaarding door de reiziger geschiedt doorgaans via elektronische weg (via de boekingsmodule op de website) maar kan ook schriftelijk of telefonisch geschieden.

2.2 Zorg ervoor dat je bij de aanvaarding van het aanbod jouw gegevens volledig en correct aan GPtrips doorgeeft. GPtrips gaat namelijk van de juistheid van de gegevens uit! Indien een boeking naderhand dient te worden aangepast wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens, komen alle kosten hiervan voor jouw rekening.

2.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvang je schriftelijk of langs elektronische weg (per e-mail) een bevestiging van de overeenkomst. Je bent gehouden om deze bevestiging direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Het gaat hierbij om o.a. reisdata, tijd van de race, datum en persoonsgegevens. Indien de gegevens in de bevestiging niet correct zijn, dien je per omgaande doch uiterlijk binnen 24 uur contact op te nemen met GPtrips. Wijizgingen van de vlucht of de namen leidt vaak ook bij wijziging binnen 24 uur tot extra kosten. GPtrips is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de gegevens niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van een boeking wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor jouw rekening.

2.4 GPtrips gaat de overeenkomst aan onder het voorbehoud dat zij de geboekte onderdelen daadwerkelijk kan reserveren. In dit kader behoudt GPtrips zich het recht voor om de overeenkomst tot een werkdag na ontvangst van de overeengekomen reissom te annuleren, in welk geval GPtrips de betaalde reissom binnen 5 werkdagen na betaling zal terugbetalen.

2.5 Wijzigingen in vervoers- of andere kosten of heffingen (BTW, luchthaven- of toeristenbelastingen en brandstoftoeslagen) worden nooit aan de klant doorberekend door GPtrips. De reissom waarvoor je jouw reis hebt geboekt kan dus nooit fluctueren nadat de boeking tot stand is gekomen.

2.6 Kennelijke (ofwel informatie waarvan voor de gemiddelde reiziger duidelijk is dat het om een fout of een vergissing gaat) fouten en vergissingen in de door of namens GPtrips en haar leveranciers (al dan niet via de website) verstrekte informatie of in de overeenkomst binden GPtrips niet. GPtrips aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoud GPtrips zich het recht voor om zich te herroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen.

Artikel 3: Betaling

De reissom dient op het aangegeven tijdstip op de rekening van GPtrips te zijn bijgeschreven. Indien je de reis hebt geboekt met gebruik van een aanbetaling sturen we je 6 weken voor vertrek eerst een herinnering over de restbetaling. Pas nadat je op de derde herinnering niet hebt gereageerd geldt dat de betalingstermijn een fatale termijn is; indien niet tijdig is betaald (dus na de derde herinnering en 4 weken voor vertrek), ben je in verzuim en komen rente en eventueel door GPtrips te maken kosten in verband met jouw verzuim (bijvoorbeeld doordat GPtrips haar leveranciers wel dient te betalen alsmede incassokosten) volledig voor jouw rekening.

Artikel 4: Wijzigingen

4.1 GPtrips is niet verantwoordelijk voor het, om welke reden dan ook, niet (kunnen) deelnemen aan de reis en/of het niet (kunnen) bijwonen van het geboekte evenement/de race en is niet aansprakelijk voor schade die je hierdoor mogelijk lijdt. GPtrips zal altijd zorg dragen voor een passend reisschema waarbinnen een bezoek van de wedstrijd redelijkerwijs mogelijk is. GPtrips zorgt dus dat de reisonderdelen zijn afgestemd op de wedstrijd. Het is echter jouw eigen verantwoordelijkheid om daadwerkelijk op tijd te komen bij de race.

4.2a Indien je niet kunt deelnemen aan de reis en/of het geboekte evenement/de race niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan je zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de race, of door een wijziging van de aanvangstijd van de race waarvan je niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal GPtrips je zoveel mogelijk behulpzaam zijn maar is niet verantwoordelijk voor de kosten. N.B. Het gaat hierbij om situaties waarbij de eerste reisdag reeds is aangevangen.

4.2b Indien de race wordt verplaatst helpt GPtrips je bij het omboeken van de vlucht en/of het zoeken naar een alternatief voor de race. Eventuele extra hotelkosten in verband met extra overnachtingen die hiermee gepaard gaan, zullen voor jouw rekening en risico komen. GPtrips zal echter de wijziging van vlucht, hotel (indien de reis niet wordt verlengd) en Formule 1 kaarten voor haar verantwoordelijkheid nemen. De reis dient alleen te worden aangepast bij een significante wijziging van de aanvangstijd van de race die niet binnen jouw huidige reisschema past. GPtrips hanteert daarbij een minimale tijd van 2,5 uur tussen geplande aankomsttijd en begin van de race. GPtrips wijzigt slechts de vlucht (heen- of de terugvlucht) die noodzakelijk is om aan te passen in verband met de aanvangsstijd van de race. 

4.3 GPtrips is bevoegd om de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, aan jou onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is GPtrips bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan jou onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou je daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kleine aanpassingen van vluchttijden.

Artikel 5: Indeplaatsstelling

5.1 Indien je verhinderd bent om aan de reis deel te nemen, kan een ander in jouw plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.

5.2 De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn: a) de ander voldoet aan alle aan de reis/race verbonden voorwaarden, b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht, c) de voorwaarden van de leverancier(s) van GPtrips verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling en d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door jou/de ander te worden voldaan.

Artikel 6. Annulering

Indien je de reis annuleert, blijf je de reissom aan GPtrips verschuldigd. Indien het voor GPtrips echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat GPtrips de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal GPtrips de reissom voor zover mogelijk aan je restitueren, onder aftrek van de kosten die GPtrips heeft moeten maken. Restitutie van het deel van de reissom dat ziet op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk. Vanaf vijf dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten altijd 100%. We vragen je een annulering schriftelijk (per email) door te geven. We zullen binnen een werkdag reageren met een annuleringsbevestiging en de annuleringskosten. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst een opgave van de annuleringskosten te ontvangen.

Artikel 7: Reisbescheiden en reisdocumenten

7.1 Uiterlijk 7 dagen voor vertrek verstrekt GPtrips jou de benodigde reisbescheiden, waaronder (indien van toepassing) jouw hotelreservering en de vluchtgegevens/tickets. De Formule 1 kaarten liggen doorgaans gereed in het hotel.  Indien de reisbescheiden niet uiterlijk 7 dagen voor vertrek in jouw bezit zijn, dien je onmiddellijk contact op te nemen met GPtrips.

7.2 Je bent gehouden om de door GPtrips verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dien je per omgaande contact op te nemen met GPtrips. GPtrips is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor jouw rekening.

7.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. Informatie hierover zul je zelf bij de aangewezen autoriteiten moeten inwinnen. GPtrips is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien je niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

7.4 GPtrips raadt jou dringend aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Vraag ons naar een gepaste reis- of annuleringsverzekering voor jouw arrangement.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 GPtrips verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Je dient zelf alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden (ofwel boekingsvoorwaarden) van GPtrips en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.

8.2 GPtrips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook indien:

A) de tekortkoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

  • de tekortkoming toe te rekenen is aan jezelf; of
  • de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  • de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die GPtrips of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  • de tekortkoming te wijten is aan overmacht, zijnde abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden;

B) je jouw schade hebt kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering en/of ziektekostenverzekering of indien je via een andere weg reeds schadeloos bent gesteld;

C) en voor zover een verdrag of wet de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt.

8.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van GPtrips voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel en gederfd reisgenot beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom. De aansprakelijkheid van GPtrips voor gederfd reisgenot/smartengeld is beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.

Artikel 9: Klachten

9.1 GPtrips doet haar uiterste best om jouw reis goed te laten verlopen. Niettemin kunnen zich toch problemen voordoen. Indien je op enig moment onverhoopt een klacht hebt of zich een probleem voordoet, dien je hiervan direct melding te maken op het daarvoor bestemde noodnummer van GPtrips en deze melding schriftelijk (per e-mail of per post) aan GPtrips te bevestigen. Deze melding dient ertoe GPtrips in staat te stellen om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, te verhelpen.

9.2 Klachten die tijdens de reis niet of niet direct (aantoonbaar) overeenkomstig artikel 9.1 zijn gemeld, zullen bij terugkomst niet in behandeling worden genomen. Indien jouw, tijdig gemelde, klacht op reis niet naar wens wordt opgelost, dien je deze binnen 30 dagen na terugkomst per e-mail ([email protected]) of schriftelijk bij GPtrips in te dienen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen en jouw eventuele rechten vervallen. Indien je tijdig jouw klacht hebt ingediend, zal GPtrips binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen per e-mail of brief reageren op de klacht. 

Artikel 10: Geschillen

Op alle geschillen tussen jou en GPtrips is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen uitsluitend bij de Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt. Indien jouw woonplaats niet in Nederland is, kun je een eventueel geschil ook voor een buitenlandse rechter aanhangig maken.

Ieder vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de reis, of, als deze niet plaatsvond, een jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

 
Alle betaalopties
Betrouwbaar en veilig boeken
Als eerste op de hoogte van onze acties?

Om je een goede website te kunnen bieden, maken we gebruik van cookies. Meer informatie over onze cookies